Algemene Voorwaarden Topvloeren

Versie: December 2022

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen met de met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

Opdrachtnemer: Topvloeren

Afnemer : Koper/Opdrachtgever of een ieder die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Zakelijke afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Consument, iemand die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Aflevering: De feitelijke aanbieding van gekochte zaken en/of overeengekomen zaken en/of halfgerede producten

aan de afnemer.

Oplevering: Het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of

werkzaamheden.

Vloer: Ondervloer en/of Tussenvloer en/of Vloerbedekkend materiaal.

Ondervloer: Bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd.

Tussenvloer: Materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde

reparatiemateriaal van de ondervloer.

1.2 De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op installatie-, montage-, en overige

werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan: monteren (plaatsen): van ondervloer, vloerbedekkend materiaal en plinten.

Artikel 2: De geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk en geldig op alle door opdrachtnemer verkochte goederen en geleverde diensten. Geldig is steeds de laatst

gedeponeerde versie bij de KVK. De nieuwste versie doet automatisch de vorige versies vervallen.

Artikel 3: Intellectueel eigendom

3.1 Opdrachtnemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.

Artikel 4: De offerte

4.1 Alle offertes zijn gedurende 7 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens,

tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door opdrachtnemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de opdrachtnemer te informeren

over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle

vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van

maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten die

voortvloeien uit fouten in doorgegeven maten, tekeningen of welke meetfouten van welke aard dan ook.

4.2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs

alsook de indicatieve levertijd en zullen de eventuele risico’s voor beide partijen worden aangeven.

Opdrachtnemer wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van opdrachtnemer die zich ter plaatse van

het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.

4.3 De afnemer moet opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de afnemer ter zake specifieke

verplichtingen rusten, zal opdrachtnemer de afnemer daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting

dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten.

4.4 Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening

te brengen, mits hij de afnemer direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op

de hoogte ervan. Indien opdrachtnemer van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in

eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 5: De overeenkomst

Aanbetaling

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen.

5.3 Indien na het sluiten van een overeenkomst met een afnemer maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen

invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen een maand na het sluiten van de overeenkomst.

5.4 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de afnemer. De afnemer heeft alsdan de mogelijkheid

zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 12.

5.5 In alle overige situaties heeft opdrachtnemer het recht prijsverhogingen aan afnemer door te berekenen.

5.6 Het bepaalde onder artikel 5.4 is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen en

dergelijke.

Eigendomsvoorbehoud

5.7 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde

niet volledig aan de opdrachtnemer heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan

derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele

koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

5.8 Opdrachtnemer is gerechtigd in geval de Afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of

wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij Zakelijke afnemer s

5.9 Bij een overeenkomst met een Zakelijke afnemer is opdrachtnemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst

voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Zakelijke afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij Zakelijke afnemer s

5.10 De opdrachtnemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een Zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze

voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden,

winstderving en dergelijke.

Voorrijkosten

5.11 De opdrachtnemer is gerechtigd voorrijkosten inrekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 6: De levertijd

6.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is indicatief tenzij anders is

overeengekomen.

6.2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt opdrachtnemer een redelijke termijn (vier weken) gegund om alsnog te leveren. Indien opdrachtnemer

alsnog binnen deze redelijke termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

6.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

6.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de opdrachtnemer bij een overeenkomst met een Zakelijke afnemer niet

aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

6.5 Bij een overeenkomst is opdrachtnemer niet gehouden welke (vervolg)schade dan ook te vergoeden ontstaan door het niet kunnen nakomen van de levertijd.

Artikel 7: Rechten en plichten van Opdrachtnemer

7.1 Opdrachtnemer levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten

werkzaamheden voert opdrachtnemer goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.

7.2 Opdrachtnemer neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals

deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

7.3 Opdrachtnemer is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats

waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan

worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

7.4 Opdrachtnemer wijst de afnemer voorts op:

A: onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

B: gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.

7.5 Opdrachtnemer verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de

afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik

van de bijzondere hulpmiddelen komt.

7.6 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

7.7 Opdrachtnemer heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor

risico van de afnemer komen of omstandigheden die opdrachtnemer redelijkerwijs niet had kunnen voorzien.

Artikel 8: Rechten en plichten van de afnemer

8.1 De afnemer stelt opdrachtnemer in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.

8.2 De afnemer zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk

te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.

8.3 De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats

waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit,

verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de afnemer niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door opdrachtnemer geleden

schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hem zelf geleden directe schade en kosten komen voor zijn eigen rekening.

8.4 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

A: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

B: onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;

C: gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht,

D: gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.

8.5 De afnemer stelt opdrachtnemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken.

Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemert tekort is geschoten in het uitvoeren

van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

8.6 De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig

en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient

de afnemer, opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

8.7 De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht

die schade kunnen veroorzaken of vertraging kunnen opleveren aan het werk van opdrachtnemer.

8.8 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt

gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig

beschikbaar is.

8.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee

voor opdrachtnemer verband houdende schade te vergoeden.

8.10 De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van opdrachtnemer die zich ter plaatse van het werk bevinden

totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.

8.11 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van opdrachtnemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de

hierdoor ontstane schade en gevolgschade

Artikel 9: De opslag van zaken

9.1 Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering

dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een tweede levering pogen te doen.

Opdrachtnemer is na weigering dan wel na de tweede poging tot levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en redelijke kosten aan de

afnemer in rekening te brengen.

9.2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Opdrachtnemer:

A: nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;

B: dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;

C: indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen,

is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 12. Indien opdrachtnemer de overeenkomst als

geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft opdrachtnemer de keuze te handelen als voorzien onder A, B of C.

9.3 Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal opdrachtnemer de zaken maximaal een maand in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne

of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders

overeengekomen.

9.4 Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld

in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door opdrachtnemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens

opdrachtnemer hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de afnemer mede te delen.

Artikel 10: Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

10.1 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, uitgesloten het vervoer van de gekochte zaken door Opdrachtnemer, die het risico van beschadiging

en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is opdrachtnemer gehouden te zorgen voor genoegzame

verzekering.

10.2 Op afnemer rust de verantwoordelijkheid om bij levering de goederen te controleren op gebreken. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden

geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid

bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Afnemer

is tevens verplicht opdrachtnemer binnen 1 dag schriftelijk -en voorzien van foto’s- op de hoogte te stellen van bij levering geconstateerde gebreken.

Artikel 11: De betaling

11.1 Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling voor

aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekening voor het tijdstip

van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Artikel 12: De annulering

12.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 35% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van

de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de

vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de opof

aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

Artikel 13: Extra kosten en meerwerk

13.1 Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in

rekening gebracht. Meerwerk zal worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de

overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Artikel 14: Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

14.1 Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij

voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

14.2 Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden

toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel

respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de

overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 15: Conformiteit en garantie

15.1 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit

geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan,

dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. Het geleverde product moet die eigenschappen

bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door

partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie

respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

15.2 De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde producten, boven op de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen schriftelijk ook

een langere garantieperiode afspreken. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend

gebruik door afnemer. De ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan

worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed

op basis van het oorspronkelijke afleveradres. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken. De garantie is niet

overdraagbaar. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan een consument nog rechten hebben op grond van de wet (als omschreven in lid 1).

15.3 De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en

behandeld.

15.4 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

15.5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

15.6 De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden

en oordeelkundig wordt behandeld.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die

het gevolg is van oorzaken die opdrachtnemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

A: het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;

B: het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-

leidingen en haarden;

C: extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage

in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;

D: een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door opdrachtnemer is aangebracht of een

onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door opdrachtnemer is aangebracht. Opdrachtnemer meldt voordat met de

uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;

E: het niet blijvend droog zijn van de vloer.

Artikel 17: Klachten

17.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, via het serviceformulier op de website ww.topvloeren.com

worden ingediend bij opdrachtnemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving

binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de

afnemer zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 18: Nederlands recht

18.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.